Skip to content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van Frank Middendorp of één van de merknamen/rechtspersonen waaronder deze werkzaamheden ressorteren onder B.V. K.v.k 58200622 [hier verder aangeduid als ‘de organisatie’]

1.2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘deelnemer(ster)’ of ‘Coachée’ moet hieronder ook worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot de organisatie in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met de organisatie gesloten deelname-overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘trainingen’, of ‘programma’s’ worden daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.5 Waar in de voorwaarden wordt gesproken over ‘aanmeldingsformulier’ wordt ook een aanmelding via email of via de één van onze websites of een mondelinge overeenkomst verstaan. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om in het geval van een mondelinge overeenkomst een schriftelijke bevestiging te verlangen.

1.6 Op de door de organisatie aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

1.7 De deelnemer(ster) gaat tevens akkoord met alle extra programma-specifieke voorwaarden zoals duidelijk omschreven zullen worden op desbetreffende aanmeldingsformulieren en/of productomschrijvingen op facturen e.d.

 1. a)  De deelnemer(ster) heeft aan het volledige programma deelgenomen, geen enkele sessie gemist (inclusief eventuele terugkomavonden) en alle huiswerkopdrachten gedaan.
 2. b)  De deelnemer(ster) dient uiterlijk 1-week na de laatste sessie een gemotiveerde mail sturen naar office@frankmiddendorp.com

1.8. Deze algemene voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn en zullen continue up- to-date worden gehouden op de website van https://frankmiddendorp.com

1.9 Door zich in te schrijven en/of deel te nemen aan één van onze events of programma’s (offline of online) gaat een deelnemer(ster) dan wel expliciet dan wel stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Inschrijvingen

2.1. Een inschrijving voor een training of traject komt tot stand met het ondertekenen van het desbetreffende aanmeldingsformulier, het aanmelden via één van onze websites of door het maken van een mondelinge afspraak.

2.2. De deelnemer(ster) staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem of haar verstrekte gegevens op het aanmeldingsformulier.

2.3. Een inschrijving is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar met schriftelijke toestemming van de organisatie. Een verzoek tot in de een in de plaatsstelling kan louter per email gedaan worden via office@frankmiddendorp.com

Artikel 3. Betalen, wijzigen en annuleren

3.1 De deelnemer(ster) gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals omschreven staan achter de door hem of haar aangekruiste optie op het aanmeldingsformulier.

3.2. Alle trainingen en of events zijn exclusief catering en/of overnachtingen tenzij dat uitdrukkelijk anders schriftelijk is gecommuniceerd.

3.3 Voor het annuleren of wijzigen van een training dient de deelnemer een email te sturen naar office@nomoregur.us met een uitdrukkelijk verzoek tot bevestiging.

3.4 Voor het annuleren van een deelname aan een training of event kunnen de volgende kosten verbonden zijn

3.5 Voor het wijzigen van een datum van deelname aan een training of event kunnen de volgende kosten verbonden zijn

Artikel 4. Welzijn

4.1 De trainingen en progamma’s zijn bedoeld voor fysiek en psychisch gezonde mensen en is op geen enkele wijze een vervanging voor professionele medische of psychische hulp

4.2 De deelnemer(ster) verklaart zichzelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de programma’s en acht zichzelf geestelijk en mentaal in staat om te kunnen gaan met een sterk op zelfreflectie gebaseerd programma.

4.3 De deelnemer(ster) verklaart door zijn of haar deelname stilzwijgend akkoord te gaan zelf volledig verantwoordelijk te voor zijn of haar eigen geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens én na de training.

4.4. De deelnemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat de trainers van de organisatie geen medische achtergrond hebben en alleen getraind zijn in het leiden van het programma.

4.5 Bij twijfel of iemand in staat is om deel te nemen kan er door de leiding om een doktersverklaring worden gevraagd.

Artikel 5. Dispostie

5.1 De deelnemer(ster) gaat akkoord met onderstaande spelregels voor deelname aan een training, presentatie of online coachingsessie.

5.2 De deelnemer/ster gaat ermee akkoord zich coachbaar en constructief op te stellen in het programma en alle interacties met de organisatie zowel binnen als buiten het programma

5.3 Coachbaar zijn houdt expliciet in dat de deelnemer(ster) bereid is:

5.6 De deelnemer(ster) verklaart vertrouwelijkheid in acht te nemen bij datgene wat hem of haar in de training ter ore is gekomen van wat andere deelnemers in het kader van de training hebben gedeeld.

5.7 De organisatie behoudt zich het recht voor tussentijdse aanpassingen en veranderingen in het programma van haar producten door te voeren zonder dat daar een expliciete verplichting voor bestaat deze aanpassingen met haar deelnemers te communiceren.

5.8 De organisatie zal zich echter inspannen tussentijdse aanpassingen en veranderingen in het programma van haar producten zo snel mogelijk mondeling, via de website, facebook of per email kenbaar te maken.

 • Een training of online sessie op eigen initiatief voortijdig verlaat.
 • Een training of online sessie op basis van punt 5.4 voortijdig moet verlaten.
 • Een vervolgtraining of vervolg online sessie die deel uit maakt van een pakket annuleert
 • Op basis van de in artikel 5 gestelde voorwaarden uitgesloten is van deelname aan een vervolgtraining die deel uit maakt van een pakket.

5.4 Bij een aanhoudend ‘niet coachbaar zijn’ zoals omschreven in de punten onder artikel (5.2 en 5.3) kan de deelnemer(ster) zijn/haar recht op verdere deelname aan een training verliezen, zonder daarbij aanspraak te kunnen maken op enige vorm van restitutie.

5.5 Als de deelnemer(ster) de mogelijkheid tot deelname verliest op basis van artikel 5.4, kan hij of zij een verzoek indienen om het programma op een later moment opnieuw aan te vangen.

Artikel 6. Restitutie

6.1 Verzoeken tot restitutie dienen louter per email gedaan te worden via office@frankmiddendorp.com

6.3 Er is geen restitutie en/of verrekening van reeds betaalde of nog te betalen trainingsgelden mogelijk als de deelnemer(ster):

6.4 Er is geen restitutie en/of verrekening van reeds betaalde of nog te betalen cursusgelden mogelijk als de organisatie een training moet annuleren in geval van ziekte of een andere vorm van overmacht.

6.5 Als de organisatie op basis van punt 6.4 een training annuleert, behoudt de deelnemer(ster) het recht deel te nemen aan een van de volgende trainingen zonder enige bijkomende kosten.

6.6 De organisatie is niet aansprakelijk voor enige persoonlijke schade die door de deelnemer(ster) geleden wordt als de organisatie een training annuleren moet vanwege een reden zoals omschreven in artikel 6.4.

6.7. Op speciale aanbiedingen met korting op het trainingsgeld is geen restitutie mogelijk.

6. 8 De Challenge ‘niet-goed-geld-terug’ garantie geldt alleen op het eerste programma uit het curriculum en is alleen van toepassing als de deelnemer(ster) het volledige programma, inclusief alle terugkomavonden, heeft gevolgd.

6.10 Deelnemers die niet tevreden zijn met hun deelname aan de Challenge training kunnen gebruik maken van de ‘niet-goed-geld-terug’ garantie als aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • Binnen 10 dagen na inschrijving: geen kosten*
 • Tot één maand voor aanvang: inschrijfgeld*
 • Binnen één maand voor aanvang van de training: volledige trainingsgeld**

* (a) Met aftrek van de kosten van reeds geleverde voorbereidingsmaterialen zoals toegang tot de e- learning omgeving, boeken en beeld en geluidsdragers.

* * In geval dat de 10 dagen bedenktijd (punt 1) valt binnen de annuleringstermijn van een maand (punt 2) dan is deze laatst genoemde voorwaarde leidend.

6.11 In sommige gevallen kan een ontevreden deelnemer(ster) verzocht worden schriftelijk de reden van zijn of haar ontevredenheid toe te lichten.

6.12 Een verzoek tot restitutie van het betaalde cursusgeld op basis van de ‘niet-goed-geld- terug’ wordt al dan niet gehonoreerd op basis van de beslissing van de organisatie die finaal en bindend is.

 • Voor één maand voor aanvang: geen kosten
 • Binnen één maand voor aanvang: € 97,00 administratiekosten

Artikel 7. Vrijwaring Audio en Video

7.1 Door deel te nemen aan een programma van één van bovengenoemde organisaties gaat de deelnemer(ster) er mee akkoord dat het geheel en/of gedeelten van het programma kan worden opgenomen op video, audio en/of op digitale fotografie voor trainings, – marketing en/of promotie- doeleinden.

7.2 Opnamen die voor trainingsdoeleinden aan deelnemers ter beschikking worden gesteld zijn strikt als leermiddel voor eigen gebruik bedoeld en mogen onder geen beding – zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie vooraf – openbaar worden gemaakt, door verkocht of voor enig ander doel dan ook worden ingezet.

7.3 De deelnemer(ster) kan erop vertrouwen dat de organisatie privacygevoelig materiaal waarin de deelnemer(ster) spreekt met respect zal behandelen en vooraf toestemming voor publicatie zal vragen als de deelnemer met compromiterende uitspraken in beeld verschijnt.

7.4 In geval van twijfel of het gepast dit dergelijk materiaal openbaar te maken, kan een deelnemer een bezwaar indienen of zal de organisatie zelf eerst in overleg treden met desbetreffende deelnemer.

7.5 De deelnemer(ster) gaat er mee akkoord dat alle exclusieve rechten van deze opnamen bij de organisatie liggen en de deelnemer(ster) verwacht en zal geen compensatie vragen voor het gebruik van het materiaal waarin de deelnemer(ster) verschijnt of spreekt.

7.6 Het is de deelnemer niet toegestaan, onder geen enkele voorwaarden, te filmen, video en/of audio op te nemen, gedurende het seminar.

7.7. Deelnemers die deze voorwaarde overtreden zullen worden verzocht het materiaal te wissen, verder gebruik van het opname apparaat te staken (zoals b.v. ren mobiele telefoon of een opname- pen) en kunnen uitgesloten worden van verdere deelname zonder enige recht op restitutie van het trainingsgeld.

 • Andere standpunten te overwegen dan het eigen standpunt [open geest]
 • Zich constructief op te stellen in de conversatie
 • Zich onthoudt van het uiten van klachten tijdens de sessie
 • Gerichte klachten buiten het gesprek van de coaching te adresseren