Skip to content

Wat is de aard van ‘Het Goede’?

Wat is religie?

Het begrip religie kent zoveel verschillende betekenis dimensies waardoor deze een vraag die niet gemakkelijk met een algemeen geldende definitie te beantwoorden is. Religie heeft een ethische dimensie.  Religie kent een orthopraxie, een praktische dimensie, soms rijk aan rituelen. Religie geeft antwoord op fundamentele vragen over de oorsprong van het bestaan en over de onsterfelijkheid van de ziel. Religie heeft een belangrijke sociale functie. Religie verschaft een verhalend of narratief geheugen over de geschiedenis van de eigen cultuur. God is voor velen het antwoord op de vraag hoe de mens thuis kan zijn in de wereld waarin ieder mens met elkaar en de gehele kosmos verbonden is.

https://gurdjieff-ouspensky-foundation.org/onreligion/

Een korte etymologie

Een verkorte etymologie van de notie religie verwijst naar een begrip als ‘Religio’ dat verband houdt met gewetensvol, een gevoel van recht of rechtvaardigheid, morele verplichting, of een verplichting ten opzicht van iets of iemand.  Re-legere, herlezen. Re-eligere herkiezen, opnieuw kiezen, Religare verbinden. In deze serie videos gaan we op verkenning langs een aantal van die verschillende dimensies om mogelijk tot een meer congruent beeld te komen wat religie zoal kan betekenen.

Geloof in het bestaan van een God

De meeste religies zijn gefundeerd op het geloof in een bepaald Godsbesef. Een God, of Goden, die boven de mens verheven zijn en over eigenschappen beschikken naar waar de religieuze mens zich wil meten. God is al-goed, al-wetend, almachtig en alomtegenwoordig. In deze video gaan we op zoek naar de implicaties van God als zijnde algoed. Wat is het ‘goede’? En hoe kan ik, als sterveling, bepalen wat het is om een goed mens te zijn?

Wat is ‘Het Goede’?

In Plato’s dialoog ‘Euthyphro’ vraagt Socrates zich af of het ‘Goede’ de oorzaak van het bestaan van God, of dat God de oorzaak het Goede is. God als eerste grond van de gehele cosmos, als ontwerper van de wereld, als schepper van de morele orde, de autoriteit met het laatste oordeel, de beslissing tussen hemel of hel. Wat is de oorzaak van het geloof in een dergelijke allesomvattende entiteit? God als opvoeder of als oudere broer die waakt over onze veiligheid en morele stabiliteit waarborgt in een ogenschijnlijk onrechtvaardige wereld?

Oordeel niet!

Het Christelijke geloof is gefundeerd op het geloof in God en het geloof in Jesus. In Matteüs 7:1-6 leert Jesus zijn volgelingen de andere wang te tonen. Oordeel niet Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Maar hoe verhoudt deze oproep tot uitstel van oordeel zich tot het concept van ‘het laatste oordeel’? Hoe kunnen Christelijke waarden als barmhartigheid en verdraagzaamheid bestaan naast het idee van een eeuwige durende verbanning naar de hel? De Christelijke boodschap van het Goede verschijnt binnen een doctrine van wreedheid. En dan hebben we het nog niet eens gehad over al het geweld dat gepleegd is en wordt uit naam van een religie of van God.

Conclusie

Geloof in God vereist echter een vast en onwankelbaar geloof in zijn fundamentele leer, die weinig ruimte laat voor twijfel. Misschien is dat wel de belangrijkste reden waarom de religie, als hoeder van het goede, de ontwikkeling van de moraal vaak eerder heeft belemmerd dan bevorderd. Steeds meer mensen voelen zich vervreemd van de leer van de kerk. Is een herwaardering van sommige van haar dogma’s nodig, zodat zij zich weer met de religie kunnen verbinden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *