Skip to content

Humans: The Manual

Leer de werkelijke intenties van anderen 

Wat is mensenkennis?

 1. Mensenkennis is de wetenschap die de relatie onderzoekt tussen gedrag en intenties van de mens en de factoren die op deze relatie van invloed zijn.
 2. Mensenkennis is een metafysica van de antropologie die op zoek is naar fundamentele dimensies die aan ‘de mens’ in de algemene zin van het woord zijn toe te schrijven en geen onderzoek naar de particuliere ervaring van de mens als individu.
 3. De metafysica van de antropologie is vertrekt van uitgangspunten (axioma’s) die ieder normaal denkend mens als vanzelfsprekend onderschrijft zoals dat zich onomstotelijk als een metafysisch gegeven in de dagelijkse praktijk van alle dag, van iedere tijd en in iedere cultuur zich manifesteert.

Gerelateerde Onderwerpen

 1. Behoeften en verlangens 
 2. Intenties
  1. Bewust Authentiek
  2. Bewust Inauthentiek
  3. Onbewust
  4. Onderbewust
 3. Motivaties en Rationalisaties
 4. Emoties
 5. Gedrag

Onderzoeksvragen

 1. Wat is de mens zijn ultieme doel?
  1. Het ultieme doel van een mens is leven, overleven
 2. Wat zijn de primaire behoeften om dit ultieme doel te bereiken en in stand te houden?
  1. Voedsel en onderdak
 3. Wat heeft de mens nodig om die primaire behoeften te bevredigen?
  1. Kennis en middelen
 4. Hoe krijgt de mens toegang tot kennis en middelen?
  1. Kennis
   1. Imitatie van anderen (ouders, opvoeders en peers)
   2. Eigen ervaringen
  2. Middelen
   1. Direct gegeven in de natuur
   2. Door anderen vervaardigd uit de middelen van de natuur
 1. Rationaliteit is een essentieel en uniek menselijk vermogen die de mens in staat stelt kennis te vergaren over zijn omgeving om deze naar zijn hand te zetten de middelen te produceren die het nodig heeft om te kunnen overleven.
 2. De moderne mens leeft in een uitermate complexe maatschappij – technisch en sociaal – die hem dwingt zijn kennis steeds te updaten en te vergroten om zijn kans tot overleven te vergroten.

Mensenkennis is fundamenteel

 1. Mensenkennis is van toepassing in alle levensgebieden waar mensen samenkomen (werk, privé en in algemeen sociaal verkeer)
 2. De mate van vervulling van het potentieel van een levensgebied staat in een sterke relatie met het vermogen de wensen, verlangens, intenties uit het gedrag van de ander te kunnen lezen.
 3. Wie begrijpt wat de ander werkelijk wil, is in staat zijn gedrag en communicatie af daarop af te stemmen en een verbinding op te bouwen die transacties mogelijk maken, dan wel vergemakkelijken of optimaliseren.

Wat staat erop het spel?

 1. Een gebrek aan mensenkennis is oorzaak van conflicten, mislukte projecten, eenzaamheid, angst om alleen te komen te staan.
  1. De moderne westerse mens hoeft zich niet meer bezig te houden met primaire existentiële angsten maar met angsten die gerelateerd zijn aan intersubjectiviteit en sociale interacties.
  2. De steeds verdergaande digitale ontwikkeling maakt de mens steeds onafhankelijker van anderen waardoor het voor zijn overleven steeds minder afhankelijk van anderen is. Het cancellen van menselijke contact is een voor de hand liggende optie om conflicten uit de weg te gaan of conflicten aan te gaan.
  3. De arrogantie te denken het zonder andere mensen te kunnen stellen toont zich in een nihilisme

Wat levert het vergroten van mijn mensenkennis mij op?

 1. Door het vergroten van je mensenkennis ben je beter in staat te begrijpen wat de ander werkelijk wil waardoor je beter kunt inspelen om die behoeften en daarmee je de kans om je eigen behoeften vervuld te zien vergroot. 
 2. Door het vergroten van kennis in algemene zin zal je minder angst hebben van onverwachte situaties omdat angst in een nauwe relatie staat tot een gevoel van onvermogen dat een expressie is van het gebrek aan kennis.
 3. Door het vergroten van mensenkennis ben ik beter in staat om mezelf te begrijpen waar ik op uit ben.
 4. Wie weet waar hij of zij werkelijk op uit is heeft een context voor het bepalen van zijn waarden en doelen. 
 5. Wie zijn doelen helder heeft, is in staat om rationeel gefundeerde keuzes te maken
 6. Rationeel gefundeerde keuzes heeft de verwezenlijking van een doel een grotere kans van slagen, leiden keuzes tot minder tot twijfel en leveren rationeel gefundeerde keuzes, onafhankelijk van het resultaat, een nieuw niveau van kennis op.

4. Hoe vergroot ik mijn mensenkennis?

Praktijk

 1. Sociale interacties
  1. Kleuters leren op het moment dat ze gaan samenspelen (derde fase) met andere kinderen elementaire sociale regels van wederkerigheid, rechtvaardigheid en loyaliteit.
  2. Deze vaardigheid wordt continue door reflectie en introspectie geüpdate en bijgewerkt.
 2. Reflectie
  1. Het van een afstand analyseren van het externe gedrag van anderen en dat van jezelf
 3. Introspectie
  1. De oorzaak van het materiaal van reflectie aan het eigen gedrag attributen.

Theorie

 1. Algemene ontwikkeling, scholing
 2. Studie, (social) media, boeken, films en TV5. Traditionele doctrines van mensenkennis
 3. Filosofie
  1. De wetenschap van de grootste abstracties en eerste principes over de externe wereld, de essentie van de mens en hoe de wereld aan hem verschijnt
 4. Religie [mystieke, bovennatuurlijke, goddelijke]
  1. Een premature naïeve voor-wetenschappelijke doctrines die uitleg wil geven op fundamentele existentiële vragen en het bestaan en ontstaan van het universum.
  2. Een verhalende vorm van een psychologisch en antropologische verklaring voor het wezen van de mens
  3. Een ethisch model voor het stellen van doelen en bepalen van waarden en de manier hoe je je daartoe dient te verhouden
 5. Sociologie
  1. De wetenschap die het handelen van de mens in demografische groepen in kaart brengt.
 6. Psychologie
  1. De wetenschap die antwoord wil geven op de vraag van het mentale welzijn en functioneren van het individu
  2. Pathologische context
 7. Esoterie
  1. De wetenschap van het verborgene
  2. Het mystieke
  3. Het innerlijke van het individu

Wat zijn de hindernissen in het verwerven van mensenkennis?

 1. Informatie
  1. Information overload
  2. Hoe herken ik betrouwbare informatie
  3. Misinformatie
  4. Tunnel Visie
 2. Drogredenen
 3. Contradicties
 4. Conformisme
 5. Scepsis
 6. Relativisme
 7. Subjectivisme
 8. Valse dichotomieën
 9. Afleiding
 10. Gemakzucht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *